VÄLJAVÕTE Pärnu Päikese Kooli põhimäärusest ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED

Õppekavaväline tegevus

 1. Õppekavaväline tegevus on huvitegevuse korraldamine ning õppekava läbimist toetavate õppekavaväliste teenuste osutamine.
 2. Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.
 3. Kool osutab järgmisi õppekava läbimist toetavaid õppekavaväliseid teenuseid:
  1. päevahoiuteenus ehk kogupäevakool;
  2. päevahoiuteenusega ehk kogupäevakooliga seotud õpilaste toitlustamise korraldamine;
  3. füsioteraapiateenus.
  4. Kool osutab õppekavaväliseid teenuseid õpilastele vanema (seadusliku esindaja) avalduse alusel ja kooli võimalusi arvestades.
  5. Riiklikul ülalpidamisel asenduskoduteenusel või osalisel riiklikul ülalpidamisel vanema avalduse alusel olevatele õpilastele osutatakse õppekava läbimist toetavaid õppekavaväliseid teenuseid ainult õppepäevadel kuni kella 14.30-ni.
  6. Õppekava läbimist toetavate õppekavaväliste teenuste hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

Õppekavaväliste teenuste hinnakiri


Päevahoiuteenus ehk kogupäevakool

Päevahoiuteenuse ehk kogupäevakooli eesmärgiks on pakkuda õpilastele toimetulekut toetavat ja arendavat päevategevust. Toimub mõõduka, sügava – ja raske intellektipuudega õpilaste päevategevus, kus kasvataja/isikliku abistaja abiga ja läbi erinevate tegevuste toetakse/arendatakse õpilast. Päevahoidu ehk kogupäevakooli rakendatakse igapäevaselt kogu päeva jooksul kuni 18.00.                                   Päevahoiuteenust osutatakse kõikidel koolivaheaegadel kell 7.30-18.00

Pärnu Päikese Koolis on õppekavajärgne õppimine, tugiteenused ja  huvitegevus ühendatud üheks tervikuks- kogupäevakooliks ning kõik koolipäevad on vaheldusrikkad. Kogupäevakoolis toetatakse, suunatakse ja arendatakse õpilaste võimeid kogu päeva jooksul.

Soovime edaspidi välja arendada erituge vajavatele õpilastele integreeritud tervikteenuste kontseptsiooni uues Päikese Kooli õppehoones.

 • Õpilase hooldus, järelevalve ja turvalisus on tagatud;
 • õpilase päev on sisustatud vaheldusrikka struktureeritud võimetekohase tegevusega koostöös kooliga;
 • õpilane saab juhendamisel igapäevaelus vajalike põhioskustega oma võimete kohaselt hakkama;
 • õpilane väljendab ennast lähtudes oma võimetest kasutades alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid (AAC);
 • tegevused on elulised, praktilised ning eakohased ning võimetekohane areng on toetatud;
 • õpilase vanematele/ eestkostjatele on loodud tingimused tööle asumiseks ja hoolduskoormuse vähendamiseks;

Kogupäevakool ehk päevahoid võimaldab:

 • Toetada perekonda, andes võimaluse lastevanematel tööl käimiseks;
 • Arendada ja kinnistada laste iseseisvust, tugevdada nende eneseteadvust ja kasvatada vastutustunnet;
 • Arendada laste kommunikatiivseid, sotsiaalseid ja eneseteenindusoskusi, toetada nende kasutamist igapäevatoimingutes.
 • Kinnistada õpitut, viies läbi praktilisi tegevusi, vaatlusi, õppekäike jms
 • Sisustada õpilaste päeva meelepärase tegevusega (käeline tegevus, lauamängud, sportlikud mängud, lõõgastumine) lähtudes tema iseärasustest sh füüsilisest tegevussuutlikkusest ja tervislikust seisundist.

Päevahoiuteenuse ehk kogupäevakooli ühe päeva maksumuse arvestuslikuks aluseks on personalikulud teenust pakutavate päevade kohta kalendriaasta lõikes /s.h 175 õppepäeva + koolivaheajad) ja tegevuskulud aastas. Saadud kulude kogumaht on jagatud õpilaste arvuga. Teenuse hind ei sisalda administreerimise kulusid ja hoone haldamisega seotud kulusid.


Füsioteraapia

 • Füsioteraapia teenust osutatakse õppeperioodil.
 • Õpilased käivad füsioteraapias graafiku alusel ja vähemalt kaks korda nädalas.
 • On kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi, elektriravi, vesiravi) põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada või säilitada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime.

Eesmärgiks on  funktsionaalsete häiretega õpilaste arengu toetamine, kehaliste harjutustega häirunud funktsiooni taastamine, samuti  ka olemasoleva võimaliku tegevusvõime säilitamine raske liikumispuude korral; peenmotoorika (kahe käe ja silma-käe koostöö), liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine või parandamine. Kehalised harjutused toetavad ka tasakaalu- ja kehatunnetuse arengut. Liigutuslikes tegevustes kogetu on abiks igapäevaste eneseteenindusoskuste väljakujunemisel

Füsioteraapiateenuse maksumuse arvestuslikuks aluseks on teenust osutavate töötajate personalikulud õppeaasta kohta (175 õppepäeva). Saadud kulude kogumaht on jagatud õpilaste arvuga. Teenuse hind ei sisalda administreerimise kulusid ja hoone haldamisega seotud kulusid.


Õpilastransport/kooli buss

Alustab hommikul 6.30-10.30  ja õhtul 13.30-18.00

Kooli buss transpordib õpilasi:
esmaspäeviti tunnid – Pernova Tehnikamajas ja reedeti Pärnu Spordihallis.

Kohustuslik ujumisõpetus 2-3 klassi õpilastele.

Lisanduvad õppetegevust toetavad sõidud: teater, muuseumid, raamatukogud, õppesõidud loodusesse jne. Kool korraldab õpilaste transpordi kooli ja koolist koju kooli võimalusi ja vanema vajadusi arvestades.


Bussiringid:

Hommikul: 6.30- 9.00 Sindi–Paikuse–Sauga–Tammiste–Pärnu Lasteküla–Bussijaam
Õhtul: 12.30- 18.00 Bussijaam–Pärnu Lasteküla–Sauga–Tammiste–Sindi–Paikuse