Pärnu Päikese Kool on Pärnu linna munitsipaalkool. Kool on ülelinnalise vastuvõtuga kool ja vabade koolikohtade olemasolul on võimalus vastu võtta ka õpilasi Pärnu maakonnast. Pärnu Päikese Kool on põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Kooli võetakse vastu õpilasi SA Innove Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel ja vanema kirjalikul nõusolekul ning kool rakendab õpilasele tõhustatud tuge või erituge.

Erituge rakendatakse õpilasele, kes tulenevalt tema raskest ja püsivast psüühikahäirest, intellekti -või meelepuudest või liitpuudest vajab: puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal-või tervishoiuteenustega või mõlemaga; osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis.

Koolis toetatakse õpilaste vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Õpilastele on loodud võimetekohane turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilast ning aitab kaasa õpilase paremaks sotsialiseerumiseks ühiskonnas.

Pärnu Päikese Kool (kuni 31.12.2018 Pärnu Toimetulekukool) alustas tegevust 01. septembril 2002. aastal kolme klassikomplektiga. Õpilaste keskmine arv koolis õppeaastate lõikes on 45.

Õppeaastal 2020/2021 on koolis kaheksa klassikomplekti 49 õpilasega. Kooli kollektiiv koosneb 46 töötajast. Õppekeelteks koolis on eesti ja vene keel.

Kooli eripära

Pärnu Päikese Kooli peamine ülesanne on toetada iga õpilase arengut parimal võimalikul moel. Oleme Pärnu linnas ja maakonnas ainuke eesti-ja venekeelne toimetuleku- ja hooldusõpet pakkuv kool. Eriliseks teeb kooli see, et koolis õpivad õpilased, kes vajavad erituge ning sellega seoses vajalikke teenuseid ja vastavat õppe kohandamist. Kooli õppe- ja kasvatustöös lähtume põhimõttest, et iga laps on eriline nii oma võimetelt kui vajadustelt. Õpetajad kasutavad iga õpilase toetamiseks erinevaid eripedagoogilisi võtteid ning koolis toimub pidev koolisisene professionaalne nõustamine.

Ligipääsetavus

Kool on projekteeritud erivajadustega õpilastele. Hoonel on kuus sissepääsu koos kaldteedega
Hoones inva WC-d ja laiad koridorid, mis võimaldavad ratastooliga vabalt liikuda.
Abivajajat transportival sõidukil on võimalus parkida sissepääsude kaldtee vahetusse lähedusse.

Kool kui kompetentsikeskus

Pärnu Päikese Kool kui kompetentsikeskus nõustab vanemaid, viib läbi arenduspäevi, koordineerib koostöövõrgustiku tööd. Professionaalsed ja pikaaegseid kogemusi omavad töötajad jagavad oma teadmisi ja kogemusi erivajadustega laste õppe- ja kasvatustöös.

Eripedagoogiline kompetents loob hea aluse tava- ja erikoolide tihedale koostööle. Pärnu Päikese Kool kui kompetentsikeskus aitab arendada erivajadustega laste õpetamisel sobivaid meetodeid, koordineerida õpet ning nõustada lastevanemaid ja õpetajaid.

Galerii meie tegevustest

Kooli video